STATUT FUNDACJI KWESTIA EDUKACJI

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Fundacja Kwestia Edukacji zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Magdalena Żyniewicz, Justyna Kalita zwanych dalej „Fundatorkami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mateusz Domaradzki

w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ulicy ul. Chwaszczyńska 23 w dniu 16.03.2015r.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r. (tj. Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

 

§ 2

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Zarząd Fundacji może tworzyć jednostki organizacyjne oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.

6. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 3

 

Cel i zasady działania Fundacji:

1. Wspieranie i upowszechnianie wszechstronnych działań edukacyjno-oświatowych,w tym psychoedukacji i rozwoju kompetencji społecznych, dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie

i niepełnosprawność oraz usuwanie skutków tych zjawisk w wymiarze społecznym i indywidualnym.

3. Wspieranie postaw i zachowań służących dobrostanowi psychicznemu i fizycznemu oraz dobremu funkcjonowaniu w społeczeństwie beneficjentów i beneficjentek Fundacji.

4. Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością, w tym propagowanie edukacji włączającej i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

5. Rozwijanie u beneficjentów i beneficjentek Fundacji umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w drodze mediacji oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.

6. Kształtowanie postaw tolerancji i równości społecznej.

7. Edukowanie opiekunów i opiekunek, profesjonalistów i profesjonalistek oraz  innych osób ze środowiska związanego z beneficjentami

i beneficjentkami.

8. Propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie edukacji i zarządzania oświatą, w tym na rzecz upowszechniania edukacji medialnej i innowacyjnych metod nauczania.

9. Propagowanie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywności sportowej

10. Upowszechnianie idei odpowiedzialności społecznej biznesu.

11. Wspieranie idei dialogu społecznego.

12. Promowanie czytelnictwa oraz nauki, jako warunku rozwoju społeczeństwa.

13. Wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

§ 4

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- realizację projektów edukacyjnych w tym organizacja warsztatów, spotkań, szkoleń, treningów, doradztwa, zajęć szkolnych;

- organizowanie seminariów, konferencji, spotkań, debat;

- prowadzenie kampanii edukacyjno -informacyjnych i medialnych w zakresie celów statutowych Fundacji, w tym promujących zdrowy styl życia i dbałość o zdrowie emocjonalne;

- udzielanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej beneficjentom i beneficjentkom Fundacji;

- prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej

z zakresu działań statutowych Fundacji,

- prowadzenie stron internetowych i forów dyskusyjnych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń z organizacjami i instytucjami polskimi

i zagranicznymi;

- prowadzenie działań lobbingowych na rzecz zmian systemowych związanych z realizacją celów statutowymi Fundacji;

- współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, biznesem, instytucjami Unii Europejskiej i osobami fizycznymi

w kraju i za granicą wspierającymi działalność statutową Fundacji;

- organizację wolontariatu i staży zawodowych;

- wspieranie działalności oświatowej, naukowej i kulturalnej w zakresie obejmującym cele Fundacji;

- inicjowanie działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych służących wypełnianiu celów statutowych Fundacji.

 

§5

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji lub organizacji zbieżną z jej celami.

 

§6

 

Właściwym ministrem dla Fundacji w rozumieniu Ustawy o fundacjach jest Minister Edukacji Narodowej.

 

§ 7

 

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorki

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Środki majątkowe będą przeznaczone na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§ 8

 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) funduszu założycielskiego;

b) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;

 

§ 9

 

Na majątek założycielski Fundacji składa się kwota zadeklarowana przez Fundatorki w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

 

§ 10

 

Organami Fundacji są: Fundator/ Fundatorka Fundacji, Zarząd Fundacji.

Fundator/ Fundatorka Fundacji może być Prezesem Fundacji lub członkiem Zarządu Fundacji.

Fundator / Fundatorka Fundacji dba o ciągłość działalności Fundacji.

 

§11

 

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i pracowniczki na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać wykonywanie określonych zadań i/lub czynności w ramach innego stosunku prawnego.

 

§12

 

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu zgody Fundatorek.

2. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w zakresie celów działania Fundacji.

 

 

 

 

 

 fundacja@kwestiaedukacji.org.pl

+48 603 925 322 +48 662 137 098