Jakie projekty realizujemy ?

 

Zespół Fundacji posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych skierowanych m. in. do uczniów i uczennic szkół na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym. Celem tych projektów jest zwiększanie aktywności społecznej  i kompetencji obywatelskich wśród młodych ludzi poprzez psychoedukację i zaangażowanie w działanie na rzecz społeczności lokalnej.

 

Aktualnie w roku 2018 i 2019 realizujemy projekt: „RENOWACJE OBYWATELSKIE - odbudowa ducha wolontariatu wśród młodych obywateli Trójmiasta na 100-lecie i dla przyszłości Polski Niepodległej” w ramach PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2018. 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU o pierwszej AKCJI REMONTOWEJ na rzecz RODZINY W POTRZEBIE (WARSZAWA, 6XII 2018r.)

 

                                                                                 http://www.vimeo.com/311894262

 

Wśród realizowanych z udziałem członków naszego zespołu projektów (koordynacja i prowadzenie działań edukacyjnych) znajdują się:

 

Projekt "Akademia Aktywności Lokalnej. Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i  młodzież y z rodzin dysfunkcyjnych z Gdyni współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  - FIO 2016  (zrealizowany do lipca 2017 r.)

 

Projekt „Makutano Junction. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej”, 2014 –2015 r. Lider: Fundacja Partners Polska, źródło finansowania: Program Europe Aid

 

 Projekt: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”, 2009 r. - 2013 r.; lider: Krajowe centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie; Partner: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju/ Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; źródłom finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki/ Europejski Fundusz Społeczny, (Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia)

 

Projekt „4 kroki- wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”, 2010-2012r., lider: PFRON, Partner: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju/Polski Związek Głuchych Oddział w Łodzi; źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki/ Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt: “Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy”, 2008 r. – 2009 r.; Lider: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym; Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki/ Europejski Fundusz Społeczny

 

Projekt: “Niepełnosprawni – samodzielność, rodzina, integracja, edukacja, praca – system zintegrowany”, 2007 – 2008r.; lider: Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym; źródło finansowania: Inicjatywa Wspólnotowa Equal

 

W wyniku powyższych doświadczeń i wieloletniego budowania zaplecza organizacyjnego oraz sieci partnerów społecznych Fundacja Kwestia Edukacji została zaproszona do współpracy przez organizacje pozarządowe, mazowiecka placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz pedagogiczna uczelnie publiczna do współtworzenia projektów edukacyjnych:

 

 - Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich rodzin i Przyjaciół EFFETHA – konsultacja założeń projektów finansowanych ze środków publicznych skierowanych do rodzin z dziećmi i młodzieżą niesłysząca

 

- Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym - opracowanie i partnerstwo w projektach finansowanych z UE skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin z problemem niepełnosprawności, wykluczenia społecznego i bezrobocia

 

- Akademia Pedagogiki Specjalnej m . M. Grzegorzewskiej w Warszawie – opracowanie i partnerstwo w projektach finansowanych z UE dotyczących szkoleń, staży i mentoringu dla aktualnej i przyszłej kadry pedagogicznej w zakresie ich pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 fundacja@kwestiaedukacji.org.pl

+48 603 925 322 +48 662 137 098